İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM BÖLÜMÜ AYDINLATMA METNİ

LUDUS DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sizlere bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:   

  1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği 

Veri sorumlusu; Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. IKSV Vakfı Blok No: 5 İç Kapı No: 2 Beyoğlu, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 280184-5 sicil numarası ile kayıtlı LUDUS DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ’dir.  

  1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Şirket’imize sağladığınız ad-soyad, elektronik posta adresi, internet sitesi bilgisi, meslek ve telefon numarası tür ve kategorilerindeki kişisel verileriniz; Şirket’imizin faaliyetleri kapsamında vermiş olduğu danışmanlık hizmetlerine ilişkin olarak Şirket’imiz ile aranızda gerçekleşebilecek ticari ilişki ve iş birliği kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi, görüşme gerçekleştirilmesi, iletişim kurulması, talep ve isteklerinizin yerine getirilmesi, talebinize istinaden faaliyetlerimiz hakkında tarafınıza bilgi sağlanması, sağladığınız kişisel verilerin burada belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için saklanması ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda saklanması amacı ile işlenmektedir.    

  1. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Şirket’imize sağladığınız kişisel verileriniz, söz konusu verilerin işbu metin hükümlerine uygun olarak saklanması amacıyla, yurt dışında bulunan müşteri ilişkileri yönetimi (“CRM”) firmalarına aktarılabilecektir. Buna ilave olarak resmi makamların düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak resmi makamlar ile de paylaşabilecektir. 

  1. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitesi üzerinden, bir form aracılığıyla elde edilmekte ve açık rızanız hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

  1. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f), (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@ludus.vc e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz. 

Bilginize sunarız.

LUDUS DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

2021 Luduscorp | Aydınlatma Metni